POLITYKA PRYWATNOŚCI

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, którego głównym celem jest ujednolicenie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Rozporządzenie RODO od 25.05.2018 r.

Informacja o zasadach postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywaniu serwisów i komunikacji elektronicznej w ramach działalności firmy VERGO STUDIO Janusz Lisiecki.

Kto przetwarza dane?

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest  VERGO STUDIO Janusz Lisiecki,
ul. Milczańska 16Ł/17, 61-131 Poznań, NIP: 777-227-14-12 zwany dalej Administratorem.

 

Serwisy www używane w działalności Administratora to: epicfilms.pl, vergo.pl, januszlisiecki.com

 

Przetwarzamy dane podane podczas składania zamówienia, a w szczególności: nazwę firmy i (lub) przedsiębiorcy, NIP, adres siedziby, adres e-mail, imię i nazwisko osoby zamawiającej, jeżeli nie robi tego osobiście przedsiębiorca i telefon, jeżeli został podany. W niektórych przypadkach może być przetwarzany adres wysyłkowy, jeżeli został wskazany przez składającego zamówienie.

 

Dodatkowo przetwarzamy dane potrzebne do udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do Administratora w tym adres e-mail, nazwa (imię i nazwisko) korespondenta oraz ewentualnie nr telefonu lub identyfikator używany w komunikatorze.

 

 • Dane przekazywane podczas składania zamówienia są przetwarzane w celu jego realizacji w tym: wystawienia dokumentów sprzedaży, identyfikacji wpłat, wysłania zamówionych usług oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów i reklamacji.

   

  Dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych. Dodatkowo w celu ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa.

   

  Kontakt za pomocą przetwarzanych danych może być nawiązany jedynie w uzasadnionej konieczności poinformowania o istotnych zmianach w funkcjonowaniu serwisów, usług, programów i działalności Administratora.

Administrator przechowuje dane konieczne do realizacji umów (obsługi zamówień i korespondencji wymienione wyżej) w lokalnej zabezpieczonej bazie danych. Dane osobowe są gromadzone i obsługiwane z należytą dbałością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Dane przetwarzane przez Administratora nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim w celach marketingowych bez zgody Użytkownika.

Dane konieczne do realizacji umowy (zamówienia), jak na przykład adres wysyłkowy, dane kontaktowe (telefon, e-mail), mogą być przekazane firmom realizującym obsługę przesyłek kurierskich i pocztowych.

 

Dane księgowe służące do realizacji obowiązków księgowych mogą być udostępnione firmom realizującym usługi księgowe oraz bankom i firmom realizującym obsługę płatności.

 

Dane będą przekazywane tylko w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych po wcześniejszym sprawdzeniu, czy firma spełnia warunki RODO.

 

Dodatkowo Administrator może przekazywać dane w celu realizacji zobowiązań i wymogów prawnych, uprawnionym do tego instytucjom.

Dane będą przetwarzane do momentu otrzymania żądania ich usunięcia, co spowoduje skasowanie ich z baz danych. Wyjątek stanowią dane konieczne do realizacji obowiązków prawnych jak dane przedsiębiorstwa zamieszczone w dokumentach księgowych.

 

Jeśli nie zostanie wystosowane żądanie usunięcia danych — będą one przechowywane przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub jego następców prawnych.

 

Przetwarzanie danych może być również na żądanie, czasowo zawieszone.

Zgodnie z Art. 16-20 RODO, czyli unijnego rozporządzenia, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • Prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych, jeśli jest to technicznie możliwe.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Serwisy Administratora wykorzystują pliki cookies, czyli informacje zapisywane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Dzięki nim Administrator uzyskuje pośredni dostęp do analiz pomagających w utrzymaniu prawidłowego działania serwisów. Zapisywanie i stosowanie plików Cookies można wyłączyć w ustawieniach używanej przeglądarki.

 

W serwisach Administratora stosujemy usługi Google Analitycs w celu analizy statystyk serwisów. Dane nie są używane do profilowania użytkowników ani do celów marketingowych.

 

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres e-mail: studio@vergo.pl. Ponadto można napisać na adres  VERGO STUDIO Janusz Lisiecki, ul. Milczańska 16Ł/17, 61-131 Poznań.